چسب ۱۲۳ موتافیکس ۱۰۰

تماس بگیرید

چسب ۱۲۳ موتافیکس ۱۰۰ سریع، قوی و با دوام که از دوجزء چسب سیانوآکریلات و اسپری فعال کنده ترکیب شده است .

ایده آل برای کاربرد در جایی که در آن اتصال سریع و شتابی مورد نیاز است.

در ۱۲ ثانیه پیوند صورت می پذیرد.