چسب استاربلو ۴۰۰

تماس بگیرید

چسب ۱۲۳ استاربلو دو جزئی سریع می باشد که هر بسته محصول از چسب برپایه سیانواکریلات و

اسپری فعال کننده تشکیل شده است استاربلو بسیار سریع می چسبد و در مدت زمان کوتاهی

بین ۱۰ الی ۱۲ ثانیه اتصال مستحکمی ایجاد می کند