موتافیکس چسب ۱۲۳ – ۴۰۰ میل

تماس بگیرید

موتافیکس سریع، قوی و با دوام که از دوجزء چسب سیانوآکریلات و اسپری فعال کنده ترکیب شده است .

ایده آل برای کاربرد در جایی که در آن اتصال سریع و شتابی مورد نیاز است.

در ۱۲ ثانیه پیوند صورت می پذیرد.