چسب

چسب

یک چسب ماده ای است که به سطح یک جسم می چسبد به طوری که دو سطح را به هم متصل می کند. 

فروشگاه معمولی خانه بهبود بسیاری از چسب های مختلف برای بسیاری از برنامه های مختلف. 

چرا چسبهای زیادی وجود دارد؟ پاسخ در بررسی چگونگی اثر چسبندگی و بویژه در سطح مولکولی اتفاق می افتد.

تعامل مولکول ها به عنوان اتصال بین مولکولی یا پیوند ثانویه شناخته می شود. پیوند اولیه، همچنین به عنوان

اتصال به داخل مولکولی شناخته می شود، تعامل اتم ها در یک مولکول است و شامل پیوند کووالانسی و قطبی

می شود. پیوند ثانویه شامل دو قطبی  اتصال دو قطبی (اثر متقابل مولکول است که گشتاور دو قطبی خالص دائم)

و پیوند هیدروژنی (یک تعامل رخ می دهد که یک اتم هیدروژن به یک مولکول به یک اتم N، O، یا F متصل شود).

چسب ها هنگامی که مولکول های رزین کوچکبه عنوان مثال، یکی از

چسب

چسب ها موادی طبیعی یا مصنوعی هستند که بـه کمـک آنهـا میتـوان دو قطعـه را از طریـق سطوحـشان بـه

یکدیگر متصل نمود. چسبها از دوران بسیار قدیم شناخته شده بودند. تابوتهایی در حفاریهـای شـهر باسـتانی

در مصر پیدا شده است که قطعات نازک چوب به بدنه آنها چسبیده بوده اسـت. هـم چنـین در هـزاران سـال

پیش، مصریها با استفاده از صمغ عربی، رنگدانه ها را به تابوتها می چسبانده اند . بابلیها با چسباندن صمغ

درختان داخل درزهای قایقهای خود، از نفوذ آب به داخل آنها جلوگیری میکرده اند . در روم باستان، از ماهی

و شاخ حیوانات چسبی جهت چسبانیدن قطعات چوب به یکدیگر ابداع و مصرف می شده است . تا اواسط قرن

نوزدهم برای چسباندن اوراق کاغذ و قطعات چوب فقط از چسبهایی که منشا حیوانی (پوست، سم، شاخ،

استخوان، شیر و خون حیوانات ) داشت، استفاده می شده که البته هنوز هم تا حدودی جنبه تجارتی خود را

حفظ نمود ه اند . این نوع چسبها را در موقع مصرف باید گرم کرده و پس از اندودن قطعات با آن باید دو قطعه

را برای مدتی تحت فشار نگه داشت تا در اثر سرد شدن چسب، قطعات به یکدیگر متصل شوند . گرم و سرد

کردن، تحت فشار قرار دادن و نیز بوی بد این چسبها سبب نامرغوبی و کندی کار با آنها می شود.

ساخت چسب

در سال ١٩٠٣ پرکینز موفق شد که از نشاسته درخت کاواسا و سود سوزآور رقیق چسبی بسازد که در

حرارتهای معمولی برای چسبانیدن کاغذ و چوب قابل استفاده باشد . در زمان جنگ جهانی اول و کمی بعد از

آن از کازئین برای تهیه چسبهای چوب و کاغذ استفاده شد . این نوع چسبها مانند چسب حاصل از نشاسته

بود با این مزیت که در برابر آب مقاومت بیشتری داشت . بعد از وی لوک موفق به تولید همین نوع چسب از

دانه سویا گشت . در دهه ١٩٣٠ گلدامیت در آلمان و باکلند در امریکا موفق به تولید چسبهای مصنوعی از

رزین فنل فرمالدئید شدند و پس از آن ، از رزین اوره فرمالدئید که بیرنگ و ارزانتر بود نیز استفاده شد و چند

سال بعد از آن شرکت سیبا چسب ملامین را به بازار عرضه نمود . ساخت چسبها از پلیمرهای مصنوعی در

زمان جنگ جهانی دوم و پس از آن در دهه ١٩۶٠ بسیار موفق بوده است. اولین بار در این دوران از رزینهای

پلی وینیل کلراید، پلی اتیلن، کوپلیمرهای اتیلن، پلی وینیل استات، پلی آمیدها، پلی وینیل فرمال، اپوکسی

ها و لاستیکهای نئوپرن و نیتریل برای تهیه چسبهای چوب، کاغذ، چرم و فلزات استفاده شده است . استفاده

از این رزینها سبب به وجود آمدن تکنولوژیهای جدید در رابطه با تولید سریع و اتوماتیک در اغلب صنایع
شده است.

مواد چسب

جهت تولید چسب ها با توجه به کاربردهای مختلف آن میتوان از مواد معدنی مانند سیلیکاتها و یا از مواد آلی

مانند پوست، سم، شاخ، شیر، خون حیوانات، نشاسته و شیره برخی درختان و یا از مواد سنتزی مانند

الاستومرها و پلاستیکها استفاده نمود.

تهیه چسب های سنتزی در سالهای اخیر جهت کاربردهای مختلف پیشرفتهای چشمگیری داشته است .

هر چسب جهت کاربردهای معینی ساخته میشود و لازم است که مواد مخصوصی با یکدیگر مخلوط شوند

تا کیفیت مورد نظر به دست آید.