بررسی چسب

بررسی چسب

بررسی چسب ها

بررسی چسب ها: چسبها را می توان با توجه به نحوه کاربرد آنها و یا اینکه با توجه به منشا آنها دسته بندی نمود .

چسبها از طرفی اغلب باید مایع و روان باشند تا اینکه در موقع کاربرد بتوانند تمام سطوح چسبنده

 

چسبها را می توان با توجه به نحوه کاربرد آنها و یا اینکه با توجه به منشا آنها دسته بندی نمود .

چسبها از طرفی اغلب باید مایع و روان باشند تا اینکه در موقع کاربرد بتوانند تمام سطوح چسبنده

و منافذ آنرا بپوشانند و از طرف دیگر باید پس از مصرف به نحوی جامد شوند تا اینکه بتوانند دو سطح

را به یکدیگر متصل نمایند . نحوه جامد شدن چسبها پس از مصرف، مختلف بوده و از طریق این اختلاف

است که می توان آنها را به شرح زیر طبقه بندی نمود.

بررسی چسب های محلول در حلال

در این نوع چسبها رزینهای خطی و یا رزینهای شاخه ای با وزن مولکولی کم که در حلالها محلول هستند

را در حلالی مناسب حل می کنند و سپس محلول به دست آمده را در ظرفی سربسته نگهداری می نمایند .

حلال پس از مصرف چسب تبخیر شده و رزین بین دو سطح جامد شده و اتصال کامل می گردد. البته تبخیر

که باز مان همراه است موجب کندی چسبیدن می شود . در ضمن وجود برخی حلالها ممکن است ایجاد

آتشسوزی و یا مسمومیت کنند. چسبهای نیترو سلولز و چسبهای استر سلولز از این طبقه هستند.

چسبهای لاتکس

در این نوع چسبها رزینهایی را که از طریق پلیمریزاسیون امولسیونی به دست آمده در آب حل کرده و در

ظرف سربسته نگهداری می کنند. آب پس از مصرف چسب تبخیر شده و رزین بین دو سطح جامد شده و

بدین ترتیب عمل چسبیدن کامل می گردد.

بررسی چسب های فشاری

این نوع چسبها رزینهایی هستند که در حرارت معمولی جامد و یا روان نبوده بلکه ویسکوزیته آن خیلی بالا

می باشد. این نوع چسبها در اثر فشار به سطح چسبیده و پس از برداشتن فشار به حالت چسبیده باقی

می ماند. لاستیک طبیعی و یا لاستیکهای مصنوعی که اغلب برای تهیه نوار چسبها به کار میرود از این طبقه

هستند.

چسبهای حرارتی

در این نوع چسبها از ترموپلاستها استفاده می شود. ترموپلاستها در اثر حرارت روان شده و پس از سرد شدن،

جامد شده و دو سطح را کاملا به هم می چسبانند.

بررسی چسب های فعل و انفعالی

در این نوع چسبها که یکی از پیشرفته ترین نوع چسبها می باشد، از مونومر و یا از پلیمرهای با وزن مولکولی

کم که از سیالیت خوبی نیز برخوردار هستند، استفاده می شود . این مواد در حین استفاده به خودی خود و یا

در حضور یک ماده کمک کننده به سرعت پلیمریزه شده و ضمن جامد شدن موجب چسبیدن دو سطح به

یکدیگر می شوند. این نوع چسبها از استحکام زیادی برخوردار هستند.